Medlemskap i Arvika Slagrutförening kan sökas per kalenderår genom att betala in medlemsavgift.

Bankgiro: 753-3920 mottagare: Arvika Slagruteförening

För samtliga medlemmar skall namn, adress + e-post, tel.nr anges vid inbetalning.

Utskick per post sker högst ett par gånger per år så vi behöver din E-mailadress för att du snabbt ska få tillgång till aktiviteter och uppdateringar.

Huvudmedlem: 100 kr

Juniormedlem: 50 kr:

Familjemedlemsskap 150 kr, namn och telefon nr till samtliga familjemedlemmar krävs men man betalar en gemensam avgift.

Gör du inbetalningen efter 1 oktober gäller medlemsskapet även för det kommande året.

Huvudmedlem: räknas från och med 16 årsålder, kan även ingå i medlemsfamilj: innehar 1 rösträtt.

Juniormedlem: räknas till och med 15 årsålder: kan ingå i medlemsfamilj: ej rösträtt.

Familjemedlemsskap: utgörs av minst en medlem samt ytterligare minst en medlem och/eller juniormedlem/-mar från samma familj, vilka skall redovisas med namn samt vara folkbokförda på samma adress. Uppgifterna sparas i föreningens medlemsregister, i manuella pärmar och på dator hos sekreterare och ordförande. Utöver personuppgifter finns där bokslut och andra uppgifter om föreningens räkenskaper. Styrelsen ser fortlöpande till att uppgifterna är uppdaterade. Uppgifterna i registren används enbart för internt bruk. Styrelsen har säkerställt att personuppgifter i föreningens register inte sprids till obehöriga. Personuppgifter om medlemmarna  sparas i medlemsregister så läge personerna är anslutna till föreningen.