Allt omkring oss består av energi, även om vi inte ser det. Allt levande består av energi i form av vibrationer och i denna energi finns bl.a. information från tidigare händelser lagrade. Vår aura är ett exempel på denna energi, där våra minnen, känslor, tankar och upplevelser finns lagrade i olika energifält. När vi håller i ett föremål förs denna energi över till föremålet och finns sedan där tills föremålet blir renat från energier. Personer som fötts med eller tränat upp sin känslighet och förmåga att känna in energier kan sedan läsa av energin i föremålet och informationen förs då över i form av t.ex. bilder, symboler, känslor eller ord. Personen som läser av föremålet kan då känna in olika händelser bakåt i tiden och ge en bild av vad det var för person som ägde föremålet och kan känna in energin från dåtid fram till nutid. I vissa fall sägs man även kunna ge information om kommande händelser som ännu inte skett. Många menar att vi kan påverka vår vibration på olika sätt och att vi också kan vara med och hjälpa till att höja jordens vibration. Många spännande energiarbeten pågår runt om på jorden just nu.
 

Psykometri kallas den teknik som man kan använda för att läsa av energier i bland annat olika föremål. Man använder då sin intuition och sitt högre jag för att läsa av vibrationerna.

VERKTYG

SLAGRUTA: Det förr vanligaste verktyget bestod av en grenklyka, gärna från ett fuktkrävande träslag så som al, pil, hassel, gran eller björk. Numera finns det även klykor som är gjorda i plast. Förr ansågs  s.k. flygrönn som ett särskilt bra material att tillverka slagrutan av. Detta är den traditionellt vanligaste slagrutan vid sökande efter vattenkällor eller ådror.

PEKARE: Vinkelpekaren görs av metalltråd. De har en 90 graders böj vid ungefär en fjärdedel av sinn längd, den kortaste delen hålls i handen. Används för att hitta vattenådror eller magnetfält/jordstrålningslinjer samt fysiologiskt liknande fält kring kroppar så som aura eller liknande. En rak järntråd har även används bl.a. som indikation för dräktighet hos främst nötboskap, idag en mer eller mindre bortglömd metod som liknar pendeln.

PENDEL: Pendeln är ett verktyg som man kan använda till mycket inom energiarbete, t.ex. till att få svar på frågor med hjälp av sin intuition och öka energin i kroppens chakran. Att använda sig av en pendel innebär att man håller en tråd eller kedja som är föst i ett föremål som ger lite tyngd för att sedan t.ex. ställa frågor som man sedan får svar på beroende på hur pendeln rör sig. Pendeln tros vara en förlängning av vår intuition och kan ge oss svar som kroppen redan vet men som vi inte riktigt kan känna själv.

PENDELSPRÖT: En tyngd placerad ytterst på en spänstig pinne och fungerar som ett mellanting mellan slagruta och pendel. Detta är ett verktyg som inte är vindkänsligt och det reagerar snabbt. Bra att demonstrera med, då utslagen syns mycket bättre än med pendel, t.ex. för näringstester. Pendelsprötet blir för somliga en favorit att arbeta med.

Alla dessa olika typer av verktyg är bara förlängningar av människans armar och händer och som indikerar och synliggör minimala rörelser och förändringar av muskelspänningen i rutgängarens armar och händer.

Slagrutan är visaren – människan är instrumentet.

Det finns olika slags frekvenser och därigenom också olika sorters energier. De vanligaste energierna som slagrutegängare söker efter är olika sorters jordenergier. Andra saker man ofta söker är vatten, mineraler och till och med energirester efter gamla bo-och kultplatser. Men man kan söka efter i princip vad som helst.

Det finns ett antal olika energilinjer och energinät som täcker jordklotet. Dessa olika linjer och nät har olika styrka i olika delar av landet. Nedåt Europa verkar det vara Curry-linjer som är dominanta, medans Hartman-liner dominerar i många delar av Sverige. En annan slags energilinje har också börjat figurera i slagrutekretsar, vilket skulle kunna var en liten vridning av Hartman-linjerna. De olika linjerna och näten har olika riktningar och bredd.

Currylinjer (efter Manfred Curry) ligger på ca 4 meters mellanrum och gå i diagonal riktning jämfört med väderstrecken och bildar således ett nät. Ett currykryss definieras som en punkt där två currylinjer möte. På vissa platser är kvadraterna utsträckta till romber. Bredden mellan linjerna kan variera ibland upp till en meter. Bredden på linjerna beror på nätets styrka.

Hartmanlinjer (efter Ernst Hartman) är i stort sett samma sak som currylinjer, men skall enligt utsago gå parallellt med väderstrecken och ha ett mellanrum på ca 1,6 m på 60 breddgraden. Vanligtvis är Hartman-nätet svagare än Curry-nätet. Linjebredden borde alltså vara något mindre.

Där linjerna för både Currylinjer och Hartmanlinjer möts bildas kryss där jordstrålningen alltså anses vara extra stark.

Leylinje är benämningen på jordstrålningslinje som kan vara flera hundra meter breda ner till en eller två meter men kan även vara uppbyggda av flera smala parallella linjer. I Saharas öken, Kina m fl. platser i världen kallas de för karavanvägar. Det påstås att dessa linjer är konstruerade för att förbinda gamla kultplatser med varandra. I Sverige anses det att de flesta leylinjerna kommer in via Fjärås Bräcka och därifrån sprider sig ut över hela landet som en solfjäder för att tangera alla äldre kyrkor i Sverige. Leylinjer är dåligt utforskade och det behövs ytterligare kartläggning av dessa och deras funktion.

OROLIGA-HUS-TEM

”Oroliga-hus-team” är ett begrepp som innefattar alla de miljöer där det finns olika typer av energier som kan upplevas som störande för människor och djur. Det kan vara allt från currykryss, mörka jordströmmar (som uppkommer av t.ex. vattenådror), EMS-störningar till naturväsen eller till och med själar som inte kommit till ro och därför kan störa tillvaron för individer som vistas i dess närhet.

Människor (och djur) som vistas i ”oroliga” husmiljöer kan uppleva ”symtom” som är svåra att förklara eller härleda till naturliga orsaker så som t.ex.

-”konstiga” sjukdomar

-elallergi

-svårt att sova eller vaknar ofta

-märkliga upplevelser som man inte kan ” sätta fingret på”

-konstiga ljud/röster etc.

-saker som försvinner eller flyttar på sig

-växter som inte vill utvecklas eller leva

-illamående/huvudvärk -ofta på visa specifika platser

-man känner sig ”iakttagen”/besvärad/stressad -ofta på vissa specifika platser

-oförklarlig stress i familjen eller hos familjemedlemmar

etc.

Observera att barn och unga människor är ofta mycket mottagliga för sådana störningar och kan därför bli oroliga och till och med aggressiva när de tvingas leva med denna osynliga stress.

Oroliga-hus-team (OTH) består av flera personer, alla med sina egna unika erfarenheter och förmågor av att arbeta med olika sorters energier. Ofta jobbar dessa personer i team för att få både djup och bredd i arbetet vilket består i att identifiera grunderna till de problem som människor (och djur) kan uppleva för att sedan försöka eliminera eller blockera energierna som orsakar problemen. Ibland kan det vara nog med ett ingående samtal med någon i gruppen men ofta behövs en konsultation göras på plats – i några fall kan flera besök behövas innan allt är i sin ordning.

Den som upplever sig ha någon form av oförklarlig ”oro” i sin hemmiljö kan komma i kontakt med OHT genom att kontakta ordförande eller någon annan i styrelsen och beskriva problemet och göra upp om en lämplig tid för konsultation.

OBS! Alla kontakter och uppgifter behandlas med sekretess!

Det OHT behöver veta för att kunna hjälpa är:

Ditt namn, telefonnummer, adress (som konsultationen gäller), kortfattad problembeskrivning.